เปิดรับสมัครโครงการ Food and Culture Diversity in Yogyakarta and Buton ในระหว่างวันที่ 8 – 15 กรกฎาคม 2562

          ด้วย Universitas Ahmad Dahlan ประเทศอินโดนีเซีย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ Food and Culture Diversity in Yogyakarta and Buton ในระหว่างวันที่ 8 – 15 กรกฎาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีภายใต้สภาพแวดล้อมในต่างประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

       – สิทธิพิเศษ (Early Bird) : เป็นเงิน 400 USD ภายใน 20 พ.ค. 62
       – อัตราทั่วไป (Regular)  :  เป็นเงิน 500 USD ภายใน 14 มิ.ย. 62

        โดยค่าลงทะเบียนครอบคลุม ค่าที่พัก อาหาร การเดินทางภายในประเทศ และค่ากิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ โดยไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ค่าหนังสือเดินทางค่าประกันสุขภาพ และค่าประกันการเดินทาง ซึ่งนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ทั้งนี้ นิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถส่งเอกสารการสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ oia@uad.ac.id

429 total views, 1 views today