แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Global Student Leadership Camp 2019 ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2562 

      ด้วย Daegu Health College แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Global Student Leadership Camp 2019 ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 20 สิงหาคม 2562  ในหัวข้อ “Meeting the Global Challenge: Creativity, Profession, and Humanity”

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ 150 ดอลลาร์สหรัฐ รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่พัก อาหาร การเดินทางภายในประเทศ การออกปฏิบัติภาคสนาม (field trips) ส่วนค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

โดยนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้

1. เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระดับปริญญาตรีและมีสถานภาพเป็นนิสิตรจนเสร็จสิ้นโครงการฯ

2. นิสิตมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

3. นิสิตมีผลคะแนนภาษาเกาหลี Test of Proficiency in Korean (TOPIK) II ไม่น้อยกว่าระดับ 3 หรือ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ Cambridge English Placement Test (CEPT) ไม่น้อยกว่าระดับ B1 คือ 30 คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL เทียบเท่าในระดับเดียวกับผลคะแนนของ CEPT

โดยกำหนดส่งเอกสารการสมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยจำนวน 3 ราย ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

525 total views, 2 views today