ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP Discovery Camp 2019 in Taiwabn

       ด้วย UMAP International Secretariat ได้ประชาสัมพันธ์ UMAP Discovery Camp 2019 in Taiwabn ซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการไต้วัน  ร่วมกับ UMAP Taiwan National Secretariat และ Fu Jen Catholic University (Taiwan) โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1. กิจกรรมบรรยายและทัศนศึกษาเพื่อเป็นเข้าถึงและเรียนรู้วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสังคมไต้หวัน ตลอดจนตระหนักถึงการเข้าร่วมกิจกรรมและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน (ได้รับ 4 หน่วยกิต 72 ชั่วโมง)

    2. จัดขึ้นที่ Fu Jen Catholic University ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 4 – 17 สิงหาคม 2562 ภายใต้ Theme: Contemporary Taiwan

    3. เสนอชื่อได้มหาวิทยาลัยละ 2 ราย  โดยต้องมีคุณสมบัติ

– อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี โดยยื่นผลคะแนนดังแจ้ง

 – สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนอกเหนือไปจากที่โครงการฯ ดูแลรับผิดชอบ

4. นิสิตที่สนใจให้ดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมยื่น Official Transcript, Statement of purpose และ
a recommendation letter ยื่นผ่านคณะต้นสังกัดส่งไปยังกองฯ ต่างประเทศภายในวันที่ 22 เมษายน 2562  นิสิตที่สนใจสามารถเข้าศึกษารายละเอียดได้ที่  http://umap.org/is/8135/

Download เอกสารแนบ

519 total views, 1 views today