นิสิตคณะสาธารณสุขฯ ม.นเรศวร ผสมผสานภูมิปัญญา วิถีชีวิต พัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาสุขภาพ

        รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการนำเสนอผลงานนวัตกรรมสุขภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชุมชน ของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 และนิสิตการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตชั้นปีที่ 3 ณ โถงชั้น 1 อาคารบริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา 

       สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ตระหนักถึงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุข  จะมีความก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ปัญหาสุขภาพของประชาชนก็ยังไม่ลดลง 

       อกจากนี้ ในโครงการได้มีการนำเสนอผลงานการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพของนิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน และการจัดแสดงโครงงานนวัตกรรมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งผลงานนนวัตกรรมดังกล่าวได้ถูกพัฒนาต่อยอดจากการนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชุมชนมาประยุกต์ใช้ ผสมผสานกับภูมิปัญญา วิถีชีวิต เพื่อให้ได้ผลงานนวัตกรรม ที่สามารถตอบโจทย์การดูแลและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ และนิสิต ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขต่อไป 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มน. 

1,119 total views, 4 views today