โครงการ Community and Technological (CommTECH) Camp Highlight 2019 ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562

      ด้วย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย ประชาสัมพันธ์โครงการ Community and Technological (CommTECH) Camp Highlight 2019 ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562 ให้แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเสนอ Sub Course ทั้งหมด 2 หลักสูตร ได้แก่ A: Exploring Indonesian Design, Art & Culture และ B: Smart Living

      นิสิตผู้สนใจขอได้โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ดังเอกสารแนบท้ายและเว็บไซต์ http://international.its.ac.id/commtech-highlight-2019/ แล้วส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

Download เอกสารแนบ 1

Download เอกสารแนบ 2

Download เอกสารแนบ 3

Download เอกสารแนบ 4

340 total views, 1 views today