ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเทศอาเซียนภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED)

     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย Department of Foreign Affairs, Trade and Development ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเทศอาเซียนภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) เพื่อไปศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา โดยฝ่ายแคนาดาจะสนับสนุนทุนได้แก่ ค่าวีซ่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ค่าประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางในประเทศแคนาดา ค่าหนังสือและอุปกรณ์ฯ

การรับสมัครเบื้องต้นดังนี้

1.ต้องให้ฝ่ายแคนาดาที่มหาวิทยาลัยมี MOU เป็นผู้ดำเนินการสมัคร
2.หากเป็นระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องเข้าศึกษาในสถาบันที่มี MOU ร่วมกันหรือเป็นสมาชิกของ UMAP แต่หากสูงกว่าปริญญาตรี ไม่จำเป็นต้องมี MOU
3.ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าร่วมในสถาบันอุดมศึกษาแคนาดาที่เป็นสมาชิก UMAP โดยไม่ต้องมี MOU ได้ แต่ต้องยื่นเอกสารข้อตกลงของ UMAP ในขั้นตอนการสมัคร

        ผู้สนใจสมัครต้องแจ้งความประสงค์ไปยังสถาบันอุดมศึกษาแคนาดาที่มีความร่วมมือทางวิชาการหรือเป็นสมาชิก UMAP เพื่อดำเนินการสมัครภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 (ทั้งนี้ ม.นเรศวรไม่มี MOU กับมหาวิทยาลัยในแคนาดา)

Download เอกสารแนบ

662 total views, 1 views today