วิทยุ ม.นเรศวร รับโล่รางวัลเครือข่ายสื่อมวลชนดีเด่น ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง ปี 2561 

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร มน. F.M.107.25 MHz ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโล่รางวัลเครือข่ายสื่อมวลชนดีเด่น ประเภทสื่อวิทยุกระจายเสียง ปี 2561 จาก นายแพทย์สุวรรณชัย
วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับมอบโล่รางวัล ในเวทีเสริมสร้างแรงจูงใจและมอบรางวัลเครือข่าย
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก  

นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ 

  • จังหวัดที่มีผลการดำเนินงาน NCD ดีเด่น และหน่วยงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุกดีเด่น คือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
  • หน่วยงานดีเด่นด้านการดูแลการรับประทานยาโดยการสังเกตตรง (DOT) คือ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
  • ผลการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ระดับดีเด่น คือ อ.นครไทย, อ.บางกระทุ่ม, อ.วัดโบสถ์,  อ.วังทอง, อ.เนินมะปราง, อ.บางระกำ และ อ.ชาติตระการ ของจังหวัดพิษณุโลก 
  • หน่วยงานภาคีเครือข่ายป้องกันเด็กจมน้ำดีเด่น คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 
  • คนดีศรีระบาดระดับจังหวัดพิษณุโลก คือ นายมนัส เรือนเหลือ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 

สำหรับเวทีดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็ง เสริมสร้างแรงจูงใจ เพื่อพัฒนางานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามนโยบายยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปีแล้ว  

5,536 total views, 2 views today