มนต์รักถาปัตย์ 61 ตอนจ๊าบโจ๋ จิ๊กโก๋ โรแมนซ์  

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานมนต์รักถาปัตย์ ครั้งที่ 10 ตอน จ๊าบโจ๋จิ๊กโก๋โรเเมนซ์ เพื่อเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้ง 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม และสาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ได้แสดงความสามารถทางการแสดงด้านดนตรีลูกทุ่ง ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้ร่วมงานมนต์รักถาปัตย์ เกิดความบันเทิงกับดนตรีลูกทุ่ง  ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร   

News   0132 

595 total views, 3 views today