ประชาคมร่วมใจประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2561 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร กว่า 600 คน ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2561 ภายในงานจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรคุณภาพ โดยเน้นหลักธรรมาธิปไตย และหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและนิสิต พร้อมนี้ได้จัดให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในรอบปีที่ผ่านมา และแผนการดำเนินงานในปีถัดไป ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ   ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

News : 0069 

570 total views, 1 views today