มหาวิทยาลัยนเรศวรสนับสนุนนิสิตเข้ารับทุนจำนวน 2 รายเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

     ตามที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี อันนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนนิสิต (Exchange Program 2018) จำนวน 1 ราย ไปศึกษายัง Dongseo University ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 21 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมานั้น
และเพื่อให้การแลกเปลี่ยนนิสิตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

     ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรสนับสนุนนิสิตเข้ารับทุนจำนวน 2 รายเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา Business Administration, International Studies, Film & Video, Digital Contents, Computer Engineering, และ Liberal arts courses (สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ) และสาขาอื่นๆอีก 66 สาขา (สอนโดยใช้ภาษาเกาหลี) รวมทั้งระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชา Visual Contents, Computer Engineering, และ Bio-Chemical Engineering (สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ)ช่วง Spring semester (มี.ค – มิ.ย 2562) ปีการศึกษา 2562

     ทั้งนี้ Dongseo University จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าที่พัก ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวุฒิชัย บุญเรือง โทรศัพท์ 055-961608
Email: wuttichaiboo@nu.ac.th

Download เอกสารแนบ

964 total views, 1 views today