ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรั Read more

78 total views, 3 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขที่หนังสือออก พ.ศ. 2563 (กองตรวจสอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดเลขท Read more

65 total views, 3 views today

ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองอาคารสถานที่)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรั Read more

77 total views, 1 views today

ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับโครงส Read more

768 total views, 8 views today

ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (สำนักหอสมุด)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรั Read more

71 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนรางวัลตีพิมพ์บทความและค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ Read more

71 total views, 2 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการทางวิชาการทดสอบอุปกรณ์ด้านพลังงานทดแทนวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตร Read more

116 total views, 3 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การบริหารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ NU Souvenir and Textile มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การบริหาร Read more

103 total views, 2 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ Read more

159 total views, 4 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร เลขานุการอธิการบดีและพนักงานขับรถยนต์อธิการบดี

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราการเ Read more

148 total views, 2 views today