ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะแพทยศาสตร์)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรั Read more

47 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติในการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัต Read more

54 total views, no views today

ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เปลี่ยนชื่อส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เปลี่ย Read more

62 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ฉบับที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตร Read more

57 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์แหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตร Read more

44 total views, no views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราเงินบำรุงการศึกษา และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและปฐมศึกษา)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตร Read more

63 total views, 2 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรายได้ ในการฝึกภาคปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ Read more

54 total views, 2 views today