ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ การสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (National License Examination) และการสอบวัดความรู้ความก้าวหน้า (Progress test) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

    Download 268 total vi Read more

268 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ

    Download 267 total vi Read more

267 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมในเส้นทางการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ผ้า พิพิธภัณฑ์ชีวิต และหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร

    Download 278 total vi Read more

278 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศของบุคลากรสายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์

    Download 248 total vi Read more

248 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

  Download 547 total views, 3& Read more

547 total views, 3 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนการเรียนการสอนอาจารย์พิเศษโดยการสอนแบบบรรยายผ่านระบบเครือข่าย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร

  Download 556 total views, 1& Read more

556 total views, 1 views today