ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ดำเนินการเกี่ยวกับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ค่าตอบแทน Read more

133 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถราชการ (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การกำหนดเ Read more

131 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตชาวต่างชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตร Read more

126 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงื่อนไข ระยะเวลาการใช้คืนเงินยืม และผลประโยชน์ตอบแทน กองทุนคงยอดเงินต้น

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เงื่อนไข Read more

126 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรงพยาบาลมหาวิทยลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๑๐

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดอัตร Read more

411 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่และการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ Read more

414 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การปรับปร Read more

385 total views, 1 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีจ่ายเงินทุนสนับสนุนเพื่อรับนิสิตเรียนดีสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ Read more

388 total views, 2 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติการขอรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์ Read more

385 total views, 1 views today