โครงการ Engineering Summer Camp of Atma Jaya in Preservation of Equality (ESCAPE) Summer Program

ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ของ Atma Jaya University ประเทศอินโดนีเซีย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครโครงการ Engineering Summer Camp of Atma Jaya in Preservation of Equality (ESCAPE) Summer Program ในระหว่างวันที่ 21 ก.ค. – 3 ส.ค. 2562 โดยโครงการดังกล่าวจัดในหัวข้อ “Reunite All Culture through Engineering” และมีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนี้ 1) Industrial Revolution 4.0 2) Sustainable Read more

404 total views, no views today