การกำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

    ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองก Read more

291 total views, 11 views today

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ( ฉบับที่ 4 )

เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การแพร Read more

1,858 total views, 22 views today

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน เพื่อการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ( ฉบับที่ 3 )

No views yet

No views yet

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชวนร่วมโครงการประกวดออกแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผ้าทอจังหวัดพิษณุโลก

No views yet

No views yet