(ร่าง) ประกวดราคาจ้างทำระบบห้องข้อมูลศูนย์กลางของมหาวิทยาลัย ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 17 ตุลาคม 2561)

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างทำระบบปรับอากาศ ควบคุมความชื้น พร้อมการติดตั้งและทดสอบระบบ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 17 ตุลาคม 2561)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาเช่าบริการอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 36 เดือน ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 16 ตุลาคม 2561)

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ของกองกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 16 ตุลาคม 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและผังบริเวณโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.6/2562

ประกาศประกวดราคาซื้อชุด membrane unit ประเภทกรองแบบไหลเวียนเป็นวงกลม (Tangential Flow Filtration TFF) จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.8/2562