(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่าย (Network) กลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กำหนดสิ้นสุดและเสนอแนะ/วิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561)

(ร่าง) ขอบเขตของงานรายการ ประกาศประกวดราคาซื้อระบบภาพห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ห้อง ของคณะพยาบาลศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 20 ส.ค. 61)