ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำหรับห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 81 ชุด ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.65/2562

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา แบบแอลอีดี จำนวน 180 ตัว (ครั้งที่ 2) ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 22 พ.ค. 62)

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน ของคณะมนุษยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 17 พ.ค. 62)

     

ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่ พร้อมจอแสดงสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.63/2562 (เลขที่โครงการ 62047205637)