ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารวิศวกรรมอุตสาหการ-เครื่องกลและอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ งาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.๑๑๓/๒๕๖๓

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโดยการดูดกลืนแสงของอะตอมอิสระ จำนวน ๑ ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) เอกสารเลขที่ งปม.๑๐๙/๒๕๖๓

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ พร้อมตัวตรวจวัด FID ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.111/2563 (เลขที่โครงการ 63037258799)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟและแมสสเปคโตรมิเตอร์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.110/2563 (เลขที่โครงการ 63037463675)

(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องฝนเลนส์กึ่งอัตโนมัติ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ชุด ของคณะสหเวชศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.92/2563

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาจ้างทำระบบห้องศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 7 เมษายน 2563)

(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ รายการ ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฉพาะด้านคณะสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ งาน ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) เอกสารเลขที่ งปม ๑๐๗/๒๕๖๓