(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวน ๘๑ เครื่อง ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง จำนวน ๑ ชุด ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔๐ ชุด ของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลขั้นสูง สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา จำนวน ๒๑ ชุด ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งระบบเมนไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการหน่วยพยาธิวินิจฉัย จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.76/2563 (เลขที่โครงการ 63067297917) Edit

(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาเช่ารถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกินกว่า ๑,๖๐๐ ซีซี) จำนวน ๒ คัน ของกองอาคารสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.๖๔/๒๕๖๓