ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของสารตัวอย่างเมื่อได้รับความร้อน แรง และความถี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโลหะพร้อมชุดย่อยตัวอย่างแบบไมโครเวฟ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก สำหรับนักเรียน จำนวน 220 เครื่อง ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.12/2563 (เลขที่โครงการ 62097221449)