(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน จำนวน 50 เครื่อง ของโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 29 กันยายน 2563)

(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องประมวลแบบ Hyper Converged สำหรับระบบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) จำนวน 1 รายการ ของบัณฑิตวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 24 กันยายน 2563