(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารพร้อมระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 21 ม.ค. 62)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจความถี่สูงสำหรับทารกแรกเกิดและเด็กโต จำนวน 1 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.32/2562 (เลขที่โครงการ 61127326957)

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 37 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 15 ม.ค. 62)

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 26 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 15 ม.ค. 62)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน (Ventilator) จำนวน 2 เครื่อง ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.34/2562 (เลขที่โครงการ 61127454972)

ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV HBV และ HCV ในตัวอย่างเลือด จำนวน 3 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.33/2562 (เลขที่โครงการ 61127001279)