ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ GMOs ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.๙๓/๒๕๖๔

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 50 เครื่อง ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 22 มกราคม 2564)

(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 21 มกราคม 2564

ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ ของกองบริการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 21 มกราคม 2564

(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพเครื่องสำอาง ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารเลขที่ งปม.85/2564)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางอาหาร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) เอกสารเลขที่ งปม.๑๐๐/๒๕๖๔

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แยกชนิดและวัดปริมาณสารด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโตกราฟ-แมสสเปคโตรมิเตอร์แบบสองขั้นตอน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑ ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.97/2564

(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

(ร่าง)ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑๒๑ ชุด ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔