(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลขั้นสูง สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา จำนวน 21 ชุด ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สิ้นสุดวันเสนอแนะวิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว วันที่ 27 มกราคม 2563

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบพฤติกรรมการไหลของสาร แบบที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด ของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.๔๖/๒๕๖๓