(ยกเลิก) ประกวดราคาซื้อต่ออายุลิขสิทธิ์ชุดโปรแกรมของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รายการ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(เอกสารเลขที่ รด.53/2564)

(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารเลขที่ งปม.133/2564)

ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 180 ชุด จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.44/2564 (เลขที่โครงการ 64017476860)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จำนวน 1 งาน ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.60/2564 (เลขที่โครงการ 64037409483)

(ร่าง) ขอบเขตของงาน ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 180 ชุด จำนวน 1 รายการ ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 7 เมษายน 2564) (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ งปม.143/2564 (เลขที่โครงการ 64037395824) (ครั้งที่ 2)