Mokwon University เสนอรับนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Mokwon University สาธารณรัฐเกาหลี

      Mokwon University เสนอรับนิสิตระดั Read more

1,322 total views, no views today

ทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 จำนวน 7 ทุน

      ด้วย สกอ. เวียนแจ้งสถานเอกอัครราชท Read more

1,262 total views, no views today

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เม.ย. – 21 พ.ค. 61 (ตามเวลาราชอาณาจักรสวีเดน)

     ด้วย สกอ. แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการท Read more

859 total views, no views today

Takushoku University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว “Japanese Study Program ณ Institute of Japanese Education, Takushoku University

     ด้วย Takushoku University ประชาสัมพ Read more

782 total views, no views today

Osaka International University เปิดรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ราย

      ด้วย Osaka International Universit Read more

633 total views, no views today

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 รายเพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

     ตามที่มหาวิทยาลัยมีค Read more

750 total views, no views today

The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61, 62

      ด้วย The Internatio Read more

730 total views, 1 views today

ด้วย Daegu Health College แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Global Student Leadership Camp 2018 ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 18 ส.ค. 61  ในหัวข้อ “Meeting the Global Challenge: Creativity, Profession, and Humanity”

     ด้วย Daegu Heal Read more

754 total views, no views today