ศิลปะแสนสนุก กับโครงการ You Are My Hero : Art Is Fun

ศิลปะแสนสนุก กับโครงการ You Are My Hero : Art Is Fun       On 4 September 2019, K1 students of Naresuan University Demonstration School (Kindergarten and Primary) visited Art Gallery and Textile Museum at Naresuan University as participation in “2nd You Read more

183 total views, no views today

“Good Stories Create Imagination. Good Experiences Create Future”

“Good Stories Create Imagination. Good Experiences Create Future”      Nowadays, everyone can learn everything without any limitation. The more we learn, the better our future becomes because experiences will expand our knowledge, thought, decision and problem-solving skill. As early childhood is Read more

251 total views, no views today

Keep Up with the World through “After School with Foreigners”

  หนูน้อยก้าวทันโลก กับ “After School with Foreigners”        “เพราะโลกของเรา ไม่ได้มีแค่เรา..” ประสบการณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเด็กในยุคปัจจุบัน      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ดังกล่าว จึงได้วางหลักสูตรให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์ตามแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 3 – 6 ปี ให้มีพัฒนาการที่เติมเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้งจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย ท้าทาย สนุก และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กสนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งรอบตัวตัวมากยิ่งขึ้น เช่น ภาษา วัฒนธรรม ชาวต่างชาติ ทั้งนี้ตั้งแต่เปิดเทอมเป็นต้นมา นักเรียนได้เรียนรู้ และสะสมคำศัพท์ตามมาตรฐานพัฒนาการด้านภาษาของเด็กปฐมวัย ในหัวข้อเกี่ยวกับตนเอง บุคคล Read more

222 total views, 3 views today

A Flower for Teachers : ดอกไม้ของคุณครู

A Flower for Teachers ดอกไม้ของคุณครู           On 20 June 2019, Naresuan University Demonstration School (Early Childhood and Primary) held an activity to give K1 students an experience of Teacher Appreciation Day (Wai Kru Ceremony) under the learning unit “A Flower Read more

260 total views, 1 views today

Naresuan University and the Provincial Electricity Authority linked cooperation on Energy Saving and Management at Naresuan University

On 31 May 2019, Honorary Professor Dr. Kanchana Ngourungsi, President of Naresuan University signed an MOU with represented by Mr. Sarunyphong Atchvsunthon, Deputy Governor (Planning and Power System Development) of the Provincial Electricity Authority. This Energy Saving and Management at Read more

199 total views, no views today