นิสิตศึกษาศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น พุทธศักราช 2562

     เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 นาง Read more

505 total views, 9 views today

ผศ.(พิเศษ) ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ เข้ารับประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ควรค่าแก่การยกย่อง ปี 2562 

       วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นาย Read more

1,200 total views, 108 views today