ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อม ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 เครื่อง ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ งปม.2/2561

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) อาคารหอพักนิสิตและอาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 998 kWp จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน ของคณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ รด.3/2561 (เลขที่โครงการ 60107127051)