ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

นายเดชา ดีผดุง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชุลี อาชวอำรุง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณทวีสุข กรรณล้วน
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรเดช ณ กรม
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนี สงวนเสริมศรี
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.จตุภูมิ ภูมิบุญชู
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ศิริเกษม ศิริลักษณ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง จารุภา วิโยชน์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี
คณบดีคณะสหเวชศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ปกรณ์ ประจันบาน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ จิรประภา มากลิ่น
คณบดีคณะนิติศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
คณบดีคณะบริหารธุรกิจเศรษศาสตร์และการสื่อสาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
ดร.สุพิชญา มีสาด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

นายพีระ สำเภาเงิน
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล สุขโหตุ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงษ์ รักษ์วิเชียร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ มณีจิระปราการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน
ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน