คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

นายเดชา ดีผดุง

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณทวีสุข กรรณล้วน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม

คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ มีแจ้ง

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมาลา ชโยดม

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ดร.สุพิชญา มีสาด

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

ดร.สุขฤดี สุขใจ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร สุขะเสนา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน

ดร.นภิสา ไวฑูรเกียรติ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ

ศาสตราจารย์ ดร.กิจการ พรหมมา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด

ประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางศิริมาศ เสนารักษ์

ผู้อำนวยการกองกลาง (ผู้ช่วยเลขานุการ)

นายมงคล กลั่นทรัพย์

หัวหน้างานสารบรรณ กองกลาง (ผู้ช่วยเลขานุการ)