ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เกี่ยวกับการเรียนการสอน Online

Microsoft Teams

แนะนำคุณสมบัติของโปรแกรม

การเข้าใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams

การสร้างห้องเรียน

การตั้งค่าห้องเรียน Class setting

การเพิ่มนักเรียนและครูให้กับชั้นเรียน

การเพิ่ม channels

การ Chat กับนักเรียน

VDO Call

การแชร์ไฟล์และแชร์หน้าจอ

การบันทึกวิดีโอ

การนัดหมายการประชุมล่วงหน้า

การแชร์ไฟล์และทรัพยากรการเรียนรู้

การมอบหมายงานและการให้คะแนน

Class Insights

แนะนำการใช้งาน Live Event ในการถ่ายทอดสด

Google Classroom / Google Meet

EP1.Google Classroom คืออะไร

EP2.ประโยชน์ของ Google Classroom

EP3.การเข้าสู่ระบบ Google Classroom ในรูปแบบต่างๆ

EP4.การตั้งค่า Google Classroom เบื้องต้น (ภาษา-การแจ้งเตือน)

P5.การสร้างชั้นเรียน

EP6.invite students โดยการนำอีเมลนิสิตเชิญเข้าร่วมเรียน

EP7.Class code รายวิชาเพื่อนำนิสิตเข้าร่วมชั้นเรียน

EP8.สตรีม การลงประกาศและประชาสัมพันธ์

EP9.การสร้างงาน (Assignments)

EP10.งาน

EP11.งานแบบทดสอบ

EP12.คำถาม

EP13.เนื้อหา

EP14.มุมมองของนิสิต เมื่อทำแบบทดสอบและอื่นๆ

EP15.ตรวจงานและให้คะแนน

คู่มือการใช้งาน Live สำหรับการสอนที่มีจำนวนผู้เรียนเกินกว่า 250 คน

Microsoft Teams Live Event
อาจารย์จะต้องติดต่อขอ สร้างห้อง Team Live Event ที่ งานส่งเสริมการเรียนรู้และสื่อการสอน เบอร์ 0-5596-1557

ติดปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน
ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์ 0-5596-8310-11

ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน 0- 5596-8312

ติดปัญหา เรื่องการใช้งาน User e-mail การเข้าระบบการใช้งาน Internet
ติดต่อ งานระบบเครือข่าย เบอร์ 0-5596-1524

3,353 total views, 12 views today