สามารถเข้ามาศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.admission.nu.ac.th/

หรือสอบถามเพิ่มเติม หน่วยรับเข้าศึกษา โทร. 05596-8304, 05596-8305,

05596-8309 E-mail: nuadmission@nu.ac.th

สามารถติดตามข่าวสารทุนการศึกษาได้ที่ เว็บไซต์กองกิจการนิสิต

https://www.sa.nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวรมีหอพักสำหรับนิสิตปี 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองกิจการนิสิต โทร 0 5596 1284-90

กรณี จบ ปวช. และ ปวส. สามารถสมัครเข้าศึกษาได้ ใน TCAS รอบที่ 3 Admission แต่ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนการสอบ O-NET และคะแนนการสอบ GAT/PAT ตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขาวิชากำหนด

หากต้องการสอบถามข้อมูลการกู้เงิน กยศ. และ กรอ. ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา งานส่งเสริมการจัดการศึกษา หน่วยทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร. 0-5596-8316 และ 0-5596-8317

154 total views, 3 views today