สภามหาวิทยาลัยนเรศวร

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ดุษฎี สงวนชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พิจิตต รัตตกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
ประธานกรรมการส่งเสริมฯ
ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดี
ศ.ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์
กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร
รศ.ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น
กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร
รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
กรรมการสภาประเภทอาจารย์
รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา
กรรมการสภาประเภทอาจารย์
ผศ.ดร. ชนินทร์ อัมพรสถิร
ประธานสภาอาจารย์
ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
กรรมการและเลขานุการสภา

820 total views, 24 views today