สภามหาวิทยาลัยนเรศวร

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ดุษฎี สงวนชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.พิจิตต รัตตกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

145 total views, 1 views today