ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

คู่มือการเข้าห้องเรียน

เข้าใช้งานด้วย e-Mail มหาวิทยาลัย

คู่มือ  คู่มือ-Google-Classroom-สำหรับผู้เรียน

1. การเข้าสู่ระบบ Google Classroom

********************************************

2. รูปแบบการเข้าร่วมเรียนใน Google Classroom

********************************************

3.  แจ้งเตือนเนื้อหาและกิจกรรม ( STREAM)

********************************************

4. การดูงานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ ใน งานของชั้นเรียน

********************************************

5. การใช้งาน Google meet

********************************************

6. การมอบหมายงานและส่งงานแบบ Online

********************************************

7. แบบทดสอบ แบบสอบถาม

********************************************

8. การดูคะแนนตอบกลับ

********************************************

เข้าใช้งานด้วย Account ของมหาวิทยาลัย (รหัสนิสิต) 

คู่มือ

 

สำหรับดูตารางเรียน และห้องเรียน Online

   IOS

Android

ใช้ดูตารางเรียน และแจ้งเตือนการเรียน ใช้เรียน Online

Web  Browser http://numail.nu.ac.th

สำหรับลงเครื่องคอมพิวเตอร์

    IOS

Androind

ห้องเรียน Online

Web Browser http://numail.nu.ac.th

   IOS

Android

 

ห้องประชุม Online

   IOS

Android