ประกาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง การดำรงมาตรการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 201 9

การดำเนินงานของโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม และสำนักงานที่เป็น Back Office

ให้ดำเนินการได้ในส่วนที่จำเป็นในเวลาราชการ

ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563

 

919 total views, 15 views today