• พุธ
  20
  ก.ย.
  2017
  เสาร์
  30
  ก.ย.
  2017

  กิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัยกิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัยกิจกรรม วันสถาปนามหาวิทยาลัย

 • ศุกร์
  22
  ก.ย.
  2017
  เสาร์
  30
  ก.ย.
  2017
 • เสาร์
  30
  ก.ย.
  2017

  08.30-16.30CITCOMS

  CITCOMS ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “Smart Learning & Smart Device      การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้อง e-Testing 615 ชั้น 6 อาคาร CITCOMS รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
       ภายในงานท่านจะได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ Microsoft Office 365 เพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การประชุม Conference ผ่าน Skype for Business ตลอดทั้งการทำงานร่วมกันด้วย Microsoft Teams และการสร้างสื่อการสอนด้วย Microsoft Office Mix และ Sway เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการใช้งาน Microsoft Office คุณวิกรานต์ เดชอูป ตำแหน่ง Learning Software Specialist จากบริษัท ลานนาคอม จำกัด
       Certification :
           * Microsoft in Education Global Training Partner Program : Teacher Academy Track
           * MIE Trainer Academy Learning Path
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจินตนา ชัยรัตนศักดิ์ งานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อสารสอน หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1567
 • พุธ
  29
  พ.ย.
  2017
  ศุกร์
  01
  ธ.ค.
  2017

  มหาวิทยาลัยนเรศวร เตรียมจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (The 16thNational Horticultural Congress) ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่กับนักวิจัยอาวุโส และผู้ประกอบการทางด้านพืชสวนหรือเกษตรกรที่สนใจ ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังมีการแสดงนิทรรศการของภาครัฐหรือเอกชนทางด้านพืชสวน โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่าในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตพืชสวนที่สำคัญแหล่งหนึ่งของโลก ผลิตผลทางพืชสวนที่สำคัญ ได้แก่ พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ การผลิตเพื่อการบริโภค และใช้ประโยชน์ทั้งในประเทศและส่งออก ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักและผลไม้ที่ทำรายได้เป็นจำนวนมากและต่อเนื่องมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่มีข้อตกลงการค้าเสรีทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น ประเทศต่างๆ พยายามพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างรวดเร็วเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งผู้บริโภคเองมีความตื่นตัวในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยมากขึ้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จึงได้เริ่มจัดให้มีการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ในปีนี้คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเกียรติจากที่ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 การประชุมจะครอบคลุมขอบข่ายงานวิจัยด้านพืชสวนที่มีความหลากหลาย และเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายสาขา ได้แก่ การผลิตผลไม้ การผลิตผัก การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เทคโนโลยีและสรีรวิทยาการผลิตพืช วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การขยายพันธุ์พืช การอารักขาพืช ความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่เกษตรกรและสาธารณชน อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานวิจัยร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาผลผลิตพืชสวนของไทยให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการผลิตพืชสวนภายใต้หัวข้อ “พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี” โดยจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงผลงานการวิจัยของนักศึกษา นักวิชาการสาขาพืชสวน และสาขาที่เกี่ยวข้องรวมถึงการแสดงนิทรรศการของภาคเอกชนและที่สำคัญคือกิจกรรมศึกษาดูงาน 3 เส้นทาง ได้แก่ สวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก สวนสตรอเบอร์รี่ และการผลิตผักไฮโดรโปนิก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และสวนกล้วยไม้ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

  โอกาสนี้ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาตลอดจนผู้สนใจ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการทางด้านพืชสวน ร่วมงานตามวันเวลาสถานที่ข้างต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 055-963014 โทรสาร 055-9603015 ในวันและเวลาราชการ

 • เสาร์
  09
  ธ.ค.
  2017
 • พุธ
  13
  ธ.ค.
  2017
  ศุกร์
  15
  ธ.ค.
  2017
 • พฤหัส
  14
  ธ.ค.
  2017
  ศุกร์
  15
  ธ.ค.
  2017

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญท่านเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 สังคมความรู้ และดิจิทัล KDS: Knowledge & Digital Society 2017 ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

  ประเทศไทยกำลัง ก้าวเข้าสู่ โลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจกับนานาประเทศ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ ส่งผลให้แนวคิดทางการศึกษาต้องเปลี่ยนไป ประกอบกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มีเป้าหมายให้ประเทศไทยก้าวออกจากประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมนำทางเศรษฐกิจสังคมไปพร้อมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนประเทศ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 สังคมความรู้ และดิจิทัล KDS: Knowledge & Digital Society 2017 เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการด้านดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาการและความก้าวหน้าด้านการจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แอนนิเมชัน เกมส์ และดิจิตอลมีเดีย เนื่องจากการศึกษาวิจัยเป็นเครื่องมือที่จะยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติไทย นอกจากนี้ยังจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษ จากคุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร ILLUSTRATOR อันดับ 1 ของโลก และ ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ 055-963951 หรือ http://web.eng.nu.ac.th/WebKDS/KDSindex.php 

    

 • ศุกร์
  22
  ธ.ค.
  2017
  อาทิตย์
  24
  ธ.ค.
  2017

  ติดตามรายละเอียดได้ที่  http://www.nu.ac.th/?p=5377

 • อาทิตย์
  24
  ธ.ค.
  2017

  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะร่วมประชุมภาคเอกชน เรื่อง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและโอกาสในการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor)ของภาคเหนือตอนล่าง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • จันทร์
  25
  ธ.ค.
  2017

  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเยี่ยมชมโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ห้องเรียน วมว)และมอบนโยบาย เรื่อง การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์รวมสินค้า สร้างงาน สร้างคน สร้างเมือง Wellness Mall และผลงาน Innovation Hub มหาวิทยาลัยนเรศวร

52,610 total views, 27 views today