ภารกิจผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

นายเดชา ดีผดุง

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณทวีสุข กรรณล้วน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร