คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์

นายกสภามหาวิทยาลัย

พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศ.เกียรติคุณ นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมพงษ์ วนาภา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ

ประธานกรรมการส่งเสริมฯ

รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง

กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร

รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์

กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน

กรรมการสภาประเภทอาจารย์

รศ. ดร. วันดี ทาตระกูล

กรรมการสภาประเภทอาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา

กรรมการและเลขานุการสภา