คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์
นายกสภามหาวิทยาลัย

วันเดือนปีเกิด 1 มีนาคม พ.ศ. 2477

วุฒิการศึกษา
– แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล) ในปี พ.ศ. 2503
– ปริญญาโท ด้านบริหารงานสาธารณสุข Diptoma Tropicat Public Health (D.T.P.H.) จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2510
-ปริญญาเอก ด้านบริหารงานทางด้านประชากรศาสตร์ Doctor of Public Health (Dr. P.H.) จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2526ห
-ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์ (Ph.D) จากมหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. 2528
-ปริญญาคุรุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา จากสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2545

การทำงาน
-นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน
2504 เริ่มเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งแพทย์ตรี ตำบลเมืองพล จ.ขอนแก่น
2514 โอนไปรับราชการเป็นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กชนบท ที่ 41 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2514 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2517 – 2520 เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น 2 สมัย
2522 เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2522 เป็น หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญองค์การสหประชาชาติ ในด้านประชากรและ การวางแผนครอบครัว ประจำประเทศบังคลาเทศ เป็น ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
2525 เป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรปริญญาโทวิชาการบริหารงานสาธารณสุขมูลฐาน สำหรับนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
2532 เป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งหลักสูตรนานาชาติ การบริหารและการพัฒนาชนบท ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2534 เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข
2535 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
2537 เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
2538 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
2544 เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2545 เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
2548 เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม (ตามบทเฉพาะกาล ภายใต้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548)
2548 – ปัจจุบัน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

วันเดือนปีเกิด 29 สิงหาคม 2477

วุฒิการศึกษา
– วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(2500)
– ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ(2530)

การทำงาน
– นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประวัติการทำงาน
– หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ. 2533)
– แม่ทัพภาคที่ 3 (พ.ศ. 2530)
– รองแม่ทัพภาคที่ 3 (พ.ศ. 2528)

นายสุมิตร สุภาดุลย์
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

วันเดือนปีเกิด 24 มีนาคม 2490

วุฒิการศึกษา
– นิติศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมดี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2510 – 2513
– สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ปีการศึกษา 2514 เนติบัณฑิตไทย)
– สถาบันป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.ร.อ) รุ่น 4010
– หลักสูตรการอบรมระบบไกล่เกลียประณีประนอมข้อพิพาทมหาวิทยาลัยคิวซ ประเทศญี่ปุ่น
– หลักสูตรการอบรมระบบไกล่เกลียประณีประนอมข้อพิพาทมหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
– หลักสูตรการอบรมระบบไกล่เกลียประณีประนอมข้อพิพาทมหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน
-ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน
– ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ปี 2535
– รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ปี 2536 ถึงปี 2537
– รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ปี 2538
– รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง ปี 2542
– ผู้พิพากษาศาลฎีกา ปี 2542 ถึงปี 2546
– ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา ปี 2547
– ประธานศาลอุทรณ์ภาค 1 ปี 2549
– ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ปี 2550 ถึงปี 2553
– ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทรณ์ ปี 2554 ถึงปี 2556
– ผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ภาค 1 ปี 2557

ศ.เกียรติคุณ นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเดือนปีเกิด 28 พฤศจิกายน 2480

วุฒิการศึกษา
– แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล(2504)
– Diplomate American Board of Pediatric U.S.A(2508)
-Diplomate American Sub-Board of Pediatric Cardiology U.S.A(2511)

การทำงาน

ประวัติการทำงาน
– อาจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2511)
– รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล (2529)
– Vice Rector for Academic Affairs, Mahidol University (2526-2530)
– Vice President Heart Association of Thailand (2531-2535)
– Member and Secretary General of Committee on Training and Evaluation in Pediatric Cardiology, Thai Medical Council (2532)
– Chairman of Thai Board in Pediatric Cardiology (2536)
– President The Heart Association of Thailand(2537)

ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเดือนปีเกิด 4 มิถุนายน 2496

วุฒิการศึกษา
-ปริญญาตรี พ.ศ. 2518 รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปริญญาโท พ.ศ. 2522 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปริญญาเอก พ.ศ. 2548 Doctor of Organization and Transformation

การทำงาน
– ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการทำงาน
– ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
– ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ศ.เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเดือนปีเกิด 13 ตุลาคม 2490

วุฒิการศึกษา
– ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ()
– ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยแห่งโรดไอส์แลนด์ (University of Rhode Island) ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน
-รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.

ประวัติการทำงาน
– รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.
– ผู้อำนวยการศูนย์ไบโอเทค(2543)

รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเดือนปีเกิด 1 มิถุนายน 2490

วุฒิการศึกษา
– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2513)
-ทางด้านเศรษฐศาสตร์จาก The University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย (2513)
-ปริญญาโททางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริกา (2517)
-ปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริกา (2517)

การทำงาน

ประวัติการทำงาน
– รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (2550)
– รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (2540)
– คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(2538)
– ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการรองนายกรัฐมนตรี (2527)

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเดือนปีเกิด 27 พฤษภาคม 2495

วุฒิการศึกษา
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร(2518 )
– Master of Engineering Asian Institute of Technology สาขา Agricultural System Engineering and Management (2520)
– Docteur Ingenieur Ecole National Superieur Agronomique de Toulouse สาขา Processing of Vegetable Raw Materials ฝรั่งเศส (2525) ()

การทำงาน

ประวัติการทำงาน
– ศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
– ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
– กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
– รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (254-2549)
– คณบดีคณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2538-2539)
– รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2535-2538)

นายสมพงษ์ วนาภา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันเดือนปีเกิด 26 กันยายน 2487

วุฒิการศึกษา
– (2509) เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– (2513) M.B.A. in Finance, Michigan State University (ทุนรํฐบาลไทย หรือ ทุนก.พ.)
– (2515) Diploma in Industrial Development Programming
– (2517) นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การทำงาน
– เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ประวัติการทำงาน
– (2509) เศรษฐกรตรี สำนักวิชาการและวางแผน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
– (2518-2523) ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ. นครนิวยอร์ก และที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต ณ. กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
– (2528-2535) ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน ณ. กรุงโตเกียว ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต ณ. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต ณ. กรุงโซล ประเทศเกาหลี
– (2535) ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. สำนักนายกรัฐมนตรี
– (2536-2538 ) ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมการลงทุนที่๑ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. สำนักนายกรัฐมนตรี
– (2539-2541) ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการลงทุนกรุงโตเกียว อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต ณ. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นและอัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูต ณ. กรุงโซล ประเทศเกาหลี
– (2544 ) รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี
– (2545- 2547) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ระดับ11) สำนักนายกรัฐมนตรี

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
ประธานกรรมการส่งเสริมฯ

วันเดือนปีเกิด 20 กรกฎาคม 2519

วุฒิการศึกษา
– ปี พ.ศ.2540 วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ปี พ.ศ.2545 บริหารธุรกิจ สถาบันเอ็มไอที (MIT) สหรัฐอเมริกา
– ปี พ.ศ.2548 รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

การทำงาน
– ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด
พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดี

วันเดือนปีเกิด19 กันยายน พ.ศ.2484

วุฒิการศึกษา
– Ph.D.(Linguistics) University of Copenhagen, Denmark

การทำงาน
– อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน
2560 รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2552-2556 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร
2545-2550 ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
2533-2544 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร.สำราญ มีแจ้ง
กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร

วันเดือนปีเกิด

วุฒิการศึกษา
-2534 : ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ไทย
-2524 : ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) , จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ไทย
-2520 : กศ.บ (คณิตศาสตร์ โทเทคโนโลยีทางการศึกษา) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร , ไทย

การทำงาน
– คณะศึกษาศาสตร์

ประวัติการทำงาน

รศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์
กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร

วันเดือนปีเกิด

วุฒิการศึกษา
– พ.บ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พ.ศ. 2533
– วว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล พ.ศ. 2544
– อว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) แพทยสภา พ.ศ.2546
– MBA พ.ศ. 2549

การทำงาน
– คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ประวัติการทำงาน

ผศ.ดร. สันต์ จันทร์สมศักดิ์
กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร

วันเดือนปีเกิด

วุฒิการศึกษา
-Ph.D. (Architecture), The University of Auckland, New Zealand.
-M.Arch (Sustainability), The University of Auckland, New Zealand.
-B Arch (Architecture), Chulalongkorn University, ประเทศไทย.

การทำงาน
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

รศ.ดร. ศิริพงษ์ เปรมจิต
ประธานสภาอาจารย์

วันเดือนปีเกิด 2 ธันวาคม 2502

วุฒิการศึกษา
– วท.บ : ชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2528)
– วท. ม : พฤกษศาสตร์ (พันธุศาสตร์) [ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ](2534)
-Ph. D : Wood Chemistry (Biotechnology) [ Ehime University ] (2537)

การทำงาน
– อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ประวัติการทำงาน
2556-2557 กรรมการสภาอาจารย์ ตำแหน่ง รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1
2553-2555 กรรมการสภาอาจารย์ ตำแหน่ง รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ 1
2550-2552 กรรมการสภาอาจารย์

รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
กรรมการสภาประเภทอาจารย์

วันเดือนปีเกิด 13 กุมภาพันธ์ 2515

วุฒิการศึกษา
– (ร.บ.) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
– (สค.ม) วิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2542)
– (ปร.ด.) ประชากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)

การทำงาน
– อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์

ประวัติการทำงาน
– รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา 2560-2561
– หัวหน้าสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ 2550-2553
– รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน คณะสังคมศาสตร์ 2546-2549

รศ.ดร.กิตติมา ชาญวิชัย
กรรมการสภาประเภทอาจารย์

วันเดือนปีเกิด 30 มกราคม 2513

วุฒิการศึกษา
– ศศ.บ.การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2534)
– นศ.ม.นิเทศศาสตรพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2538)
– ปร.ด.การสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(2547)

การทำงาน
– อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร

ประวัติการทำงาน
– ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสาร) 2557-ปัจจุบัน
– หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ 2552-2556
– ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการสื่อสาร) 2551-2556
– รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต 2547-2551

รศ. ดร.วิทยา จันทร์ศิลา
กรรมการและเลขานุการสภา

วันเดือนปีเกิด 25 พ.ย. 2500

วุฒิการศึกษา
-2526 : ค.อ.บ. (อุตสาหการ-เครื่องมือกล)
– 2532 : ค.อ.ม. (บริหารอาชีวและเทคนิคศึกษา)
-2541 : Ph.D. (Education Administration)

การทำงาน
– รองอธิการบดี

ประวัติการทำงาน
-ภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา
-ประธานสภาอาจารย์