สภามหาวิทยาลัยนเรศวร 2563

สภามหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์
นายกสภามหาวิทยาลัย

วันเดือนปีเกิด 1 มีนาคม พ.ศ. 2477

วุฒิการศึกษา
- แพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยมหิดล) ในปี พ.ศ. 2503
- ปริญญาโท ด้านบริหารงานสาธารณสุข Diptoma Tropicat Public Health (D.T.P.H.) จากมหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2510
-ปริญญาเอก ด้านบริหารงานทางด้านประชากรศาสตร์ Doctor of Public Health (Dr. P.H.) จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2526ห
-ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์ (Ph.D) จากมหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. 2528
-ปริญญาคุรุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา จากสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2545

การทำงาน
-นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน
2504 เริ่มเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งแพทย์ตรี ตำบลเมืองพล จ.ขอนแก่น
2514 โอนไปรับราชการเป็นผู้อำนวยการศูนย์อนามัยแม่และเด็กชนบท ที่ 41 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2514 ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2517 – 2520 เป็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น 2 สมัย
2522 เป็น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2522 เป็น หัวหน้าผู้เชี่ยวชาญองค์การสหประชาชาติ ในด้านประชากรและ การวางแผนครอบครัว ประจำประเทศบังคลาเทศ เป็น ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
2525 เป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรปริญญาโทวิชาการบริหารงานสาธารณสุขมูลฐาน สำหรับนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
2532 เป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งหลักสูตรนานาชาติ การบริหารและการพัฒนาชนบท ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2534 เป็นรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข
2535 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
2537 เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
2538 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
2544 เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2545 เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
2548 เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม (ตามบทเฉพาะกาล ภายใต้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548)
2548 - ปัจจุบัน เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

วันเดือนปีเกิด 29 สิงหาคม 2477

วุฒิการศึกษา
- วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(2500)
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ(2530)

การทำงาน
- นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประวัติการทำงาน
- หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารสูงสุด (พ.ศ. 2533)
- แม่ทัพภาคที่ 3 (พ.ศ. 2530)
- รองแม่ทัพภาคที่ 3 (พ.ศ. 2528)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มรกต ตันติเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี
อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ อัมพรสถิร
ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท
กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง จารุภา วิโยชน์
กรรมการสภาฯ ประเภทผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชญานัน รัตนวิบูลย์สม
กรรมการสภา ประเภทผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
กรรมการสภา ประเภทอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธู์
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย