ม.นเรศวร เจ้าภาพจัดประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย

         เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ที่ห้อง Main conference ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้มีการจัดการประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.) ครั้งที่ 1/2561 ในปีนี้มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลารองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรให้การต้อนรับและเป็นประธานในการเปิดประชุมฯ ทั้งนี้ นอกจากจะมีการจัดการประชุมฯ แล้ว ยังมีการทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ รวมถึงจะมีการเดินทางไปทำ CSR ที่วัดเขาสมอคล้า อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย

         สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ถือกำเนิดครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยการรวมตัวของสโมสรนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีการเรียนการสอนทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 12 สถาบันทั่วประเทศ ประกอบกับปีดังกล่าว เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพกลุ่มบุคลากรสุขภาพ (ภาคกลาง) ภายใต้วาระหลัก “60 ปี 60 ล้านความความดีเริ่มต้นที่เยาวชน” ดังนั้นทางนิสิตนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงมีความเห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้งสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

         สำหรับวัตถุประสงค์สมาพันธ์ฯ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มีโอกาสนำความรู้ในวิชาชีพมาช่วยเหลือคนในสังคมให้คนในสังคมได้มีความรู้ และทัศนคติที่ดีด้านการปฏิบัติสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ได้จริง, เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพจากทุกสถาบัน, เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น, เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน และแสดงออกถึงบทบาทความสำคัญของตนเองในสังคมอย่างถูกต้อง, เพื่อให้สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย เป็นแกนนำในการผลักดันภาพลักษณ์ทางด้านสาธารณสุข และเกิดแรงขับเคลื่อนของคนในสังคมในด้านการส่งเสริมสุภาพ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง  รวมถึงเพื่อที่จะจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้รักสามัคคี แก่นิสิตนักศึกษา

News : 0431

176,708 total views, 1 views today