ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2561  

 

      มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง ผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจำหลักสูตร ปร.ด.(คติชนวิทยา) และ ศศ.ม.(คติชนวิทยา) ภาควิชาคติชนวิทยา ปรัชญา และศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  

 

News : 0423 

116,806 total views, 1 views today