อบรมทายาทนักธุรกิจชาวไร่อ้อย ตอบโจทย์เกษตร 4.0

       คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมทายาทนักธุรกิจชาวไร่อ้อย รุ่นที่  1  โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย มหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของทายาทของชาวไร่อ้อยที่จะสืบทอดธุรกิจให้มีความชำนาญและสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการเกษตรยุคใหม่ หลักสูตรนี้ได้เริ่มการอบรมตั้งแต่ 17 – 9 มิถุนายน 2561 รวมทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น  60 ชั่วโมง

       ผศ.ดร.พีรศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า สำหรับการอบรมนักธุรกิจชาวไร่อ้อย รุ่นที่  1  เป็นการอบรมทั้งเชิงวิชาการความรู้และการลงมือปฏิบัติจริงภายในแปลงอ้อย โดยมุ่งเน้นให้ทายาทชาวไร่อ้อยได้เรียนรู้การจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้นวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีปลูกอ้อย เพื่อให้ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตอ้อยให้มีคุณภาพ และที่สำคัญตอบโจทย์ของประเทศที่จะมุ่งเน้นให้เป็นการเกษตร  4.0

       “หลักสูตรนี้ จะเน้นการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการปลูกและดูแลอ้อย เน้นเกษตรสมัยใหม่ ใช้อากาศยานทางการเกษตรไร้คนขับ หรือ “โดรนเพื่อการเกษตร” ซึ่งมีความแม่นยำ ลดต้นทุนการผลิตได้ โดยเฉพาะที่ใช้ในงานฉีดพ่น ให้ฮอร์โมนทางใบ ฉีดยา สารเคมีต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำงานให้ประหยัดต้นทุน รวดเร็ดแล้ว หากแต่จะทำให้เกษตรกรผู้ใช้มีความปลอดภัย ห่างไกลจากสารเคมีในกรณีที่ใช้สารเคมี” ผศ.ดร.พีรศักดิ์กล่าว

       ด้านตัวแทนทายาทนักธุรกิจชาวไร่อ้อย นายชาณัฐ ศรีสุพัฒนกุล อายุ 21 ปีและ นายพิพัฒน์พล พลเก่ง อายุ 41 ปี โดยตัวแทนทั้งสองได้ศึกษาการทำไร่อ้อยจากครอบครัวมาโดยตลอด  ต่างมีความคิดเห็นที่ตรงกันที่การเข้าร่วมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อการทำไร่อ้อยในปัจจุบันที่จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยดูแล และต้องมีการบริหารจัดการไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

       “อ้อย” เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีการส่งออกเป็นอันดับสองรองจากการส่งออกข้าว  ดังนั้น มีความเห็นว่า หากมีเทคโนโลยีใหม่มาเสริมในการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้เป็นอย่างดีและอย่างยั่งยืน  ” ตัวแทนทายาทนักธุรกิจชาวไร่อ้อยกล่าว

       ทั้งนี้ เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2561 ณ โรงงานน้ำตาลพิษณุโลก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลกได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ทายาทนักธุรกิจชาวไร่อ้อย รุ่นที่ 1 จำนวนกว่า 30  คน โดยมีผศ.ดร.พีรศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานผู้มอบประกาศนียบัตรดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นายเชียงไล้ คล้ายท่าโรง นายกสมาคมชาวไร่อ้อยพิษณุโลก พิจิตร ร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมทั้งได้กล่าวในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทายาทนักธุรกิจชาวไร่อ้อยในการดำเนินธุรกิจต่อไป

News : 0421

628,158 total views, 1 views today