ม.นเรศวร จัดพิธีลงนามฯ ผนึกกำลังพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนสู่ระดับชาติและนานาชาติ

       เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างโครงการพัฒนาต้นแบบถ่ายทอดการจัดการระบบสุขภาพอำเภอที่มีประสิทธิภาพสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (DHS StartUP) กับ ที่ปรึกษาทางวิชาการโครงการฯและจัดเวทีเรียนรู้พัฒนาบทบาทและสมรรถนะที่ปรึกษาวิชาการ (Consultant Team) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพแก่ทีมจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

         ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ DHS StartUP เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับมอบหมายจาก สสส. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายการจัดการระบบสุขภาพอำเภอ โดยมีความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคสาธารณสุขในการจัดการระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมโดยแนวทางประชารัฐ ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นที่เรื่องการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมและให้ความสำคัญกับด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการจัดการแบบใหม่ที่ครอบคลุมถึงทุกภาคส่วน ไม่เพียงแต่บุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาลและการสาธารณสุขเท่านั้น แต่หมายถึงทุกคนในพื้นที่อำเภอ ทั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนำขยายสู่พื้นที่อื่นๆในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นกลไกในการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  Development Goals : SDGs) ซึ่งทุกประเทศทั่วโลกภายใต้การนำของสหประชาชาติได้กำหนดพันธะสัญญาในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวร่วมกันภายใน ค.ศ.2030 หรือ พ.ศ.2573  โดยโครงการฯนี้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองต่อถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีที่นำเสนอในเวทีของสหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ. 2558 ที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในเรื่องการจัดการบริการสาธารณสุขและการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของภูมิภาค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาเชื่อมโยงบูรณาการตามแนวทางประชารัฐ นโยบายการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และ นโยบายคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) โดยเมื่อมีนาคมที่ผ่านมา จังหวัดกำแพงเพชรได้นำตัวอย่างการดำเนินงานของพื้นที่ระบบสุขภาพอำเภอในโครงการฯขยายผลสู่การดำเนินงานครอบคลุมทุกอำเภอเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่มีการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอภายใต้คณะกรรมการ พชอ. ครอบคลุมทุกอำเภอ นอกจากนี้โครงการนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงของพื้นที่โดยการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียนรู้และที่ปรึกษาทางวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรมีปณิธานในการมุ่งพัฒนาการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือตอนล่าง

News : 0420

93,505 total views, 2 views today