ม.นเรศวร ชวนอบรม “กฎหมายปกครองขั้นต้นในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น”

 

     มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะนิติศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หัวข้อเรื่อง “กฎหมายปกครองขั้นต้นในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการไม่ให้เกิดความผิดพลาดได้ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายระหว่างคณะนิติศาสตร์กับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ โดยเฉพาะราชการบริหารส่วนท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆ ต่อไปในอนาคต โดยมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิ หลักทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และคดีปกครองเกี่ยวกับการละเมิดทางปกครองและความรับผิดอื่น ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Main Conference ชั้น 1 อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เบอร์โทรศัพท์ 0 5596 1737, 0 5596 1738 หรือ http://www.law.nu.ac.th/lawtraining/

 

News : 0399

501 total views, 3 views today