NU PROJECT AWARD 2018 เวทีแสดงสุดยอดนวัตกรรมนิสิต ม.นเรศวร

    วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเพราพิลาส อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง และกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประกวดโครงงานนิสิต ครั้งที่ 18 (NU PROJECT AWARD 2018) เพื่อเป็นเวทีของนิสิตในการแสดงนวัตกรรมผ่านการทำผลงานค้นคว้าก่อนจะสำเร็จการศึกษา และเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร

ทีมที่ได้รับรางวัลการประกวด มีดังนี้

    █ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ █

รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาเครื่องตรวจวัดการหายใจ
นิสิต
    นางสาวชนากานต์ สังวาลเพ็ชร
    นางสาวรินทร์ริสา เอี่ยมอินทร์
    นางสาววิชุชดารัตน์ พันทะชุม

อาจารย์ที่ปรึกษา
    ดร.ปิยะนุช ฐิติวุฒิเกียรติ
    รศ.ดร.ปราโมทย์ วาดเขียน
    พญ.มัณฑนา ประกาศสัจธรรม

คณะสหเวชศาสตร์

รองชนะเลิศลำดับที่ 1 การขึ้นรูปไฮโดรเจลขนส่งไคโต ซานสำหรับปิดเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันเพื่อต้านเชื้อก่อโรคฟันผุ
นิสิต
    นายวัชรพงศ์ วงศ์หิรัญวัฒน์
    นายวัฒนชัย สมน้อย
    นายธรรศ ศรีสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา
    อ.ทพญ.ดร. กรชนก วยัคฆานนท์

คณะทันตแพทย์

รองชนะเลิศลำดับที่ 2 เก้าอี้นั่งถ่านกำยานสมานแผล
นิสิต
    นางสาวขวัญเรือน แสงไข่
    นางสาวจิราพร จันทร์รักษ์
    นางสาวภัทริน พัฒมะณี
    นางสาวศิรประภา เนื้อไม้
    นายพีรภัทร คำนวนชอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา
    ดร.อนุสรา สีหนาท
    อาจารย์สุคนธ์ธิกา นพเก้า

คณะสาธารณสุขศาสตร์


█ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี █

รางวัลชนะเลิศ การระบุสายพันธุ์ของเชื้อพยาธิในเลือดสุนัข Babesia canis, Hepatozoon canis, Ehrlichia canis และ Anaplasma platys ด้วยเทคนิค high resolution melting analysis
นิสิต
    นายถิรวิทย์ มีรอด
    อาจารย์ที่ปรึกษา
    ดร.กิตติศักดิ์ พุทธชาด

คณะวิทยาศาสตร์


รองชนะเลิศลำดับที่ 1 การศึกษาการฉีดอนุภาคถ่านลงในน้ำใต้ดิน เพื่อการฟื้นฟูการปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ
นิสิต
    นายทศพล กล่ำนาค
    อาจารย์ที่ปรึกษา
    ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองชนะเลิศลำดับที่ 2 การออกแบบชุดตัวอักษรและเรขศิลป์ที่ได้แรงบันดาลใจจากอัตลักษณ์ จังหวัดพิษณุโลก
นิสิต
    นายอัครไชย ไชยงามเมือง
    อาจารย์ที่ปรึกษา
    ผศ.ดร.วิสิฐ จันมา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


█ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ █

รางวัลชนะเลิศ การสร้างสรรค์ผลงานงานทางด้านนาฏยประดิษฐ์ ชุด บำบัด
นิสิต
    นางสาวสุภัทจณี บุญเฉลิม

อาจารย์ที่ปรึกษา
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาศรี ศรีประดิษฐ์

คณะมนุษยศาสตร์

รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานวีแชทเพย์ในประเทศจีนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และปัญหาด้านความปลอดภัยของคิวอาร์โค้ด : กรณีศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติไซแอส
นิสิต
    นายอรรถกร ไกรกิจราษฎร์

อาจารย์ที่ปรึกษา
    Dr. Eugenia A. Boa-Chantengco

วิทยาลัยนานาชาติ

รองชนะเลิศลำดับที่ 2 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านวัดขวาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
นิสิต
    นางสาวแคทลียา ทองไหลมา
    นางสาวกาญจนา ชมยวง
    นางสาวจิรพร เจริญจิต

อาจารย์ที่ปรึกษา
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมสิทธิ์ สอนประจักษ์

คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร


█ ผลรางวัล Popular Vote █

ผลงาน การขึ้นรูปไฮโดรเจลขนส่งไคโตซานสำหรับปิดเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันเพื่อต้านเชื้อก่อโรคฟันผุ
นิสิต
    นายวัชรพงศ์ วงศ์หิรัญวัฒน์
    นายวัฒนชัย สมน้อย
    นายธรรศ ศรีสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา
    อ.ทพญ.ดร. กรชนก วยัคฆานนท์

คณะทันตแพทยศาสตร์

ผลงาน เก้าอี้นั่งถ่านกำยานสมานแผล
นิสิต
    นางสาวขวัญเรือน แสงไข่
    นางสาวจิราพร จันทร์รักษ์
    นางสาวภัทริน พัฒมะณี
    นางสาวศิรประภา เนื้อไม้
    นายพีรภัทร คำนวนชอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา
    ดร.อนุสรา สีหนาท
    อาจารย์สุคนธ์ธิกา นพเก้า

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

News: 393

 

526 total views, 1 views today