ทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 จำนวน 7 ทุน

      ด้วย สกอ. เวียนแจ้งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง และคณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาของรัฐบาลจีน (China Scholarship Council: CSC) ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2562 เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 7 ทุน โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน และอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเงื่อนไขการรับทุน และสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้สมัครหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้สนใจขอได้โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

 

Download เอกสารแนบ

1,194 total views, 1 views today