Mokwon University เสนอรับนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Mokwon University สาธารณรัฐเกาหลี

      Mokwon University เสนอรับนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Mokwon University สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 3 รายในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 (ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา) เพื่อศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมโดยค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดขอบทั้งหมด โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านต้นสังกัดมายังกองพัฒนากิจการต่างประเทศภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561

Dowwnload เอกสารแนบ

1,493 total views, 3 views today