Takushoku University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว “Japanese Study Program ณ Institute of Japanese Education, Takushoku University

     ด้วย Takushoku University ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว “Japanese Study Program ณ Institute of Japanese Education, Takushoku University ประเทศญี่ปุ่น แบบลงทะเบียนเรียน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนกันยายน 2561 – มกราคม 2562 หรือเดือนเมษายน  – กรกฎาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Download เอกสารแนบ

 

1,159 total views, 2 views today