Osaka International University เปิดรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ราย

      ด้วย Osaka International University เปิดรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ราย ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว เพื่อไปศึกษาภาษาญี่ปุ่น ณ School of Japanese Studies for Foreign Students, Osaka International University ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (fall semester) ระหว่างเดือนกันยายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Download เอกสารแนบ

713 total views, 1 views today