ม.นเรศวร เปิดเวทีแสดงผลงานสหกิจศึกษา โชว์ไอเดียตอบโจทย์สถานประกอบการ

       มหาวิทยาลัยนเรศวร มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เก่งงาน โดยให้นิสิตสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพได้ เก่งคน ให้รู้จักสื่อสารกับคนอื่นและสามารถร่วมงานกับคนอื่น มีสังคม มีมิตรและกัลยาณมิตร เก่งคิด ให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีเหตุผล เก่งครองชีวิต ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และเก่งพิชิตปัญหา ให้มีทักษะในการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ มีเหตุผลและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ไม่สามารถเรียนรู้และฝึกปฎิบัติได้จากในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องนำเอาความรู้ความสามารถที่ศึกษามาตามที่หลักสูตรกำหนดไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยใช้กระบวนการของ “สหกิจศึกษา” ซึ่งจะทำให้นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรสำเร็จการศึกษาออกไปอย่างมีศักยภาพ มีความรู้และทักษะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และเป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่สมบูรณ์แข็งแรงมีศักยภาพในการแข่งขันของตลาดโลกอย่างยั่งยืนในอนาคต

       ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ ประธานคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง เปิดเผยว่า สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นรูปแบบหนึ่งของระบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ( work-integrated Learning : WIL) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะให้สถาบันการศึกษามีการเชื่อมโยงภาคการศึกษากับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงตามความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตและทำให้ประเทศมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะสูงสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ซึ่งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ เครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 13 สถาบัน จัดนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ปี พ.ศ.2561 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานของเครือข่ายฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 11 ประเภท เพื่อจัดส่งเข้าร่วมการประกวดระดับชาติต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายฯและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำนวนประมาณ 700 คน ณ โรงละคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

       ภายในงานจัดให้มี การแสดงนิทรรศการผลงานของนิสิตนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถาบันในเครือข่ายฯการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ เพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาที่มีผลการดำเนินงานในระดับดีมากเป็นตัวแทนของเครือข่ายฯ ในการเข้าร่วมประกวดผลงานระดับชาติ ในงานวันสหกิจศึกษาไทย วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ.2561 ประกอบด้วย

       • รางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย
       ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

       • รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษาระดับเครือข่าย
       ได้แก่ นางสาวมัจรี สุพรรณ นายเอกพันธ์ นันติ และดร.รังสรรค์ เจริญสุข

       • รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการระดับเครือข่าย 
       ได้แก่ นายอภิชาต วงศ์กาวี

       • รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย
       ได้แก่ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

 

       สำหรับรางวัลผลงานโดยนำเสนอด้วย Poster Presentation และ Oral Presentation ประกอบด้วย

       • รางวัลชนะเลิศ ผลงานโดยนำเสนอด้วย Poster Presentation ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
       ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ระบบสารสนเทศควบคุมค่าใช้จ่าย บริษัท ตาตง นครสวรรค์ จำกัด”
       โดย นายเมธิชัย การาสี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

       • รางวัลชนะเลิศ ผลงานโดยนำเสนอด้วย Poster Presentation ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       ได้แก่ ผลงานเรื่อง “โปรแกรมวางแผนการระบายน้ำเสียของบริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด”
       โดย นายธีระ ปิติภูมิวิเศษ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

       • รางวัลชนะเลิศ ผลงานโดยนำเสนอด้วย Oral Presentation ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
       ได้แก่ ผลงานเรื่อง “การตรวจสอบการกัดกร่อนบริเวณโพลทิพของฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ”
       โดย นายพีรพล คำพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

       • รางวัลชนะเลิศ ผลงานโดยนำเสนอด้วย Oral Presentation ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ
       ได้แก่ ผลงานเรื่อง “ระบบสารสนเทศกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนออนไลน์ สานักงานเกษตรและสหกรณ์”
       โดย นางสาวน้ำผึ้ง เครือแตง นางสาวนพรัตน์ แก้วกุณโฑ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

       • รางวัลชนะเลิศ ผลงานโดยนำเสนอด้วย Oral Presentation ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
       ได้แก่ ผลงานเรื่อง “แอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับ ชุดตรวจสอบดิน LDD Test Kit และ LDD pH Test Kit “
       ชื่อ TK WITH LDD Application”
       โดย นายปรเมศวฐ์ ตรงไกรจักร์ นางสาวเบญจมาภรณ์ ลิ้มรทีพงษ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

       • รางวัลชนะเลิศ ผลงานโดยนำเสนอด้วย Oral Presentation ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
       ได้แก่ ผลงานเรื่อง “แผนที่ให้ข้อมูลด้วยคิดอาร์โค้ดบนเฟสบุ๊ค (Map Information by QR code on Facebook)”
       โดย นายวรกานต์ อินภูมี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

       ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานโดยการนำเสนอด้วย Oral Presentation ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการ ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น จะมีสิทธิได้เข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษาในระดับชาติต่อไป

 

 

1,341 total views, 1 views today