สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

    

 

      เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับรับรางวัลห้องสมุดสีเขียว (Green Library) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

      สืบเนื่องจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้เสนอแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2560 หลังจากนั้นผู้บริหารและบุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานและเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว แนวทางปฏิบัติและวิธีการตรวจประเมินตามข้อกำหนดของมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ตลอดจนการศึกษาดูงานเพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาวางแผน กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้ารับการประเมินห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ในระดับดีมาก

 

 

 

2,274 total views, 3 views today