โครงการแลกเปลี่ยน ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 รายเพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

     ตามที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี อันนำมาซึ่งการแลกเปลี่ยนนิสิต (Exchange Program 2018) จำนวน 1 ราย ไปศึกษายัง Dongseo University ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 21 มิ.ย. 2561 ที่ผ่านมานั้น

     ในการนี้ Dongseo University เสนอรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Dongseo University สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 2 รายเพื่อไปศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาโดยระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา Business Administration, International Studies, Film & Video, Digital Contents, Computer Engineering, และ Liberal arts courses (สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ) และสาขาอื่นๆอีก 66 สาขา (สอนโดยใช้ภาษาเกาหลี) รวมทั้งระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาวิชา Visual Contents, Ubiquitous IT, และ Bio-Chemical Engineering (สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ) ช่วง Fall semester (1 ก.ย. – 24 ธ.ค. 2561) ปีการศึกษา 2561                

     ทั้งนี้ Dongseo University จะยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าที่พัก ส่วนค่าใช้จ่่ายอื่นๆนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดขอบทั้งหมด โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านต้นสังกัดมายังกองพัฒนากิจการต่างประเทศภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561        

Download เอกสารแนบ

1,131 total views, 1 views today