โครงการ Youth of Excellence Scheme of China (YES China) ประจำปี 2561/2562 

      ด้วย กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China (YES China) ประจำปี 2561/2562 ให้แก่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 3 ทุน เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท เป็นเวลา 1 ปี หรือ 2 ปี (1+1) โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางไป – กลับระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามเงื่อนไขการรับทุน

      โดยสามารถศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดการสมัครรับทุนได้ที่ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ Announcements (Thai) และขอได้โปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนผ่านคณะต้นสังกัดมายังกองพัฒนากิจการต่างประเทศ ภายในวันที่ 11 เมษายน 2561  ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจสมัครรับทุนมากกว่า 1 ราย มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกในลำดับต่อไป

Download เอกสารแนบ

618 total views, 1 views today