ม.นเรศวร จัดบรรยาย “ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการพากษ์ทัวร์”

      วันที่ 5 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก จัดการบรรยาย ในหัวข้อ “ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการพากษ์ทัวร์” โดย ดร.วิโรจน์ โกศลฤทธิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยบูรพา และมัคคุเทศก์มืออาชีพ เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการนำภาษาไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  หรือประสบการณ์ด้านการทำงานจากผู้มีประสบการณ์ และสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาฝรั่งเศส พัฒนาทักษะการสื่อสารตลอดจนทักษะอื่นๆ ที่นิสิตสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์หรือในที่ทำงานได้ นอกจากนั้นยังมีอาจารย์และนิสิตร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร กว่า 100 คน ณ ห้อง 3301 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

783 total views, 1 views today