สถานภูมิภาคฯ ม.นเรศวร อบรมผลิตสื่อการสอนและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยโปรแกรม Google Earth”

       เมื่อวันที่ 2 – 4 เมษายน ที่ผ่านมา สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมหลักสูตร “การผลิตสื่อการสอนและพัฒนาข้อมูลสนับสนุนโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยโปรแกรม Google Earth” เพื่อส่งเสริมศักยภาพของคุณครู อาจารย์ให้มีความรู้ แนวคิด และทักษะการใช้งานโปรแกรม Google Earth สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคดิจิทัล และสร้างแนวคิดใหม่ ๆ สำหรับผลิตสื่อการสอนในการศึกษายุค Thailand 4.0 การอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Google Earth การสร้างเกมส์และแบบฝึกหัดบนมือถือสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนในรูปแบบใหม่ พร้อมกับนำแบบฝึกหัดที่สร้างขึ้นจากการอบรมไปทดลองใช้ ณ สถานที่จริง และการนำข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียนแสดงผลบนแผนที่ออนไลน์ โดยมีอาจารย์จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเข้าร่วมอบรม จำนวน 34 คน อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เป็นต้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 210 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

 

News 0341

639 total views, 1 views today