The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61, 62

      ด้วย The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) แห่งประเทศญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61, 62 เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 57 วัน ระหว่างเดือนพ.ค.-ก.ค. และโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาประเทศญี่ปุ่น การจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ สังคม วัฒนธรรม รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

       ในการนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมดังกล่าว
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

       ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว ขอได้โปรดศึกษารายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ และจัดส่งเอกสารใบสมัครไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2788400 ต่อ 1821 สายตรงหมายเลข 02-2985646 Email: deqpinter1978@gmail.com และ http://www.deqp.go.th, http://www.iatssforum.jp/en/

 

Download เอกสารแนบ

910 total views, 2 views today