ม.นเรศวร เตรียมพร้อมพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุเขตเหนือล่าง

     เมื่อวันที่  2 – 3 เมษายน  2561  ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย คณะสหเวชศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการประชุม “กิจกรรมอบรมจัดทำแผนงานและปฐมนิเทศเครือข่ายความร่วมมือระบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนล่าง” ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2561  จัดโดย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ภูวนนท์  เอี่ยมจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2  เป็นประธาน พร้อมบรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายด้านผู้สูงอายุในเขตบริการสุขภาพ”   

     ดร.อภิวรรณ ณัฐมนวรกุล  สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแทพย์ กระทรวงสาธารณสุข บรรยายเรื่อง การพัฒนาศักยภาพและสุขภาพผู้สูงวัย เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ และผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี  คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บรรยายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพและสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ  2561 

     นอกจากนี้ ภายในงานมีการเสวนาและอภิปราย เรื่อง การสร้างเครือข่ายระบบการดูแลผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดย ดร.อภิวรรณ ณัฐมนวรกุล สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแทพย์ กระทรวงสาธารณสุข, นายชาติชาย ม่วงเล็ก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  จังหวัดลำปาง, ผศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร, ผศ.ศุภกิจ  ยิ้มสรวล  ภาควิชาสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร, ผศ.ดร.นิทรา  กิจธีระวุฒิวงษ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร, แพทย์หญิงพรรณวลัย ผดุงวณิชย์กุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมการเสวนา   

     การบรรยาย เรื่อง ระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดย ศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

     การจัดทำแผนงานการดูแลผู้สูงอายุและนำเสนอการถ่ายทอดจัดทำแผนงานการดูแลผู้สูงอายุ โดย รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา, ผศ.ดร.สุวิณี  วิวัฒน์วานิช  คณะพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, ดร.อภิวรรณ  ณัฐมนวรกุล, คุณพิมพ์นารา ดวงดี, กัญญารัตน์ ครองกลาง สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแทพย์ กระทรวงสาธารณสุข 

     รวมถึงได้ดำเนินการอภิปรายการจัดทำแผนงานการดูแลผู้สูงอายุและการบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดย ดร.กิตติศักดิ์ แถวนาชม, ผศ.ดร.วีระพงษ์ ชิดนอก ร่วมดำเนินการอภิปราย 

316,552 total views, 1 views today