“ดอกรักดุริยางค์” มุ่งพัฒนานิสิตสู่การเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21

     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์ โดย สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ภาควิชาดนตรี จัดแสดงเพลงและบรรเลงดนตรีไทย ในงาน “ดอกรักดุริยางค์” เป็นดอกรักที่มุ่งให้ผู้ฟังได้เห็นและเข้าใจมุมมองของความรักหลากหลายรูปแบบ โดยนำเพลงซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักต่างๆ มานำเสนอกับผลงานที่ได้ปรุงแต่ง สรรสร้างด้วยความตั้งใจ อาทิ การบรรเลงเพลงโหมโรงมหามงคล (วงปี่พาทย์ไม้แข็ง) , เพลงกระต่ายเต้น (วงปี่พาทย์มอญ) , ตับวิวาห์พระสมุทร (วงเครื่องสาย) , เพลงสุดสงวน (วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย) , เพลงกระท่อมทองกวาว (วงปี่พาทย์ไม้นวม) และ เพลงลาวดวงเดือน (ดนตรีไทย+เปียโน+ไวโอลิน) ทั้งนี้มีผู้สนใจร่วมรับชมการแสดงจำนวนมาก ณ ลานสนามหญ้าหน้า กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แก้วกร เมืองแก้ว หัวหน้าภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ และในฐานะผู้จัดงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย และหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ซึ่งเริ่มแรกเปิดสอนหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และหลักสูตรดุริยางคศาสตร์สากล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ทั้งนี้คณาจารย์ในภาควิชาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแสดงดนตรีต่อหน้าสาธารณชน มุ่งหมายให้นิสิตฝึกความกล้าแสดงออก และให้นิสิตได้นำความรู้ที่เรียนตลอดหลักสูตร มาประยุกต์ใช้กับการแสดงดนตรี “ดอกรักดุริยางค์” เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนานิสิตสู่การเป็นบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้เป็นการจัดโครงการในรูปแบบการแสดงต่อหน้าสาธารณชนเป็นปีการศึกษาแรก โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งนี้เพื่อฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน

 

 

NEWS : 332

1,062 total views, 1 views today