โรงพยาบาลทันตกรรม ม.นเรศวร พร้อมบริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

        เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย ถอนฟันและผ่าฟันคุด (กรณีผ่าฟันคุดรับ 50 ราย) แก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 3 เมษายน 2561 โดยผู้เข้ารับบริการสามารถยื่นบัตรประชาชนขอรับบริการได้ตั้งแต่ เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 055 – 966 – 866

        การให้บริการดูแลประชาชนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานนั้น  เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความสำคัญมาโดยตลอด  รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ  ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงานเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก

        ผศ.ทพญ.ดร.สดใส วิโรจนศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรม HA walk rally ที่ผ่านมานั้น เป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องคุณภาพโรงพยาบาล  การทำงานในโรงพยาบาลที่จัดทำขึ้นเพื่อที่จะเตรียมความรู้ และก็ให้เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตทันตแพทย์ที่ขึ้นมาปฏิบัติงานคลินิกรุ่นใหม่  เจ้าหน้าใหม่ รวมถึงอาจารย์ใหม่ทุกๆ ท่านได้มีความเข้าใจในเรื่องของหลักการทำงานด้านคุณภาพเพื่อที่จะให้บริการแก่ผู้ที่มารับบริการได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐาน มีคุณภาพ

        ทั้งนี้  การที่ผู้ป่วยจะเข้ามารับบริการหรือว่าใครก็ตามที่จะเข้ามารับบริการแต่ละครั้งจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องไม่เพียงแต่เรื่องที่ได้รับการรักษาอย่างเดียว แต่ต้องให้ผู้ที่เข้ามารับบริการได้รับการดูแลที่มีคุณภาพที่ดี  ทั้งในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อ  แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่เหมาะสม เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย เรื่องของเวชระเบียน เรื่องของข้อมูลที่เหมาะสม เรื่องของยา เรื่องของความปลอดภัยทางยา เรื่องของกิจกรรม เรื่องของระบบฐานข้อมูลที่มีความปลอดภัย การป้องกันการสลับกันของข้อมูล  การป้องกันความเสี่ยง  เป็นต้น  เนื่องจากว่าสิ่งต่างๆ  มีโอกาสเกิดขึ้นได้  ซึ่งแน่นอนว่าทุกๆ  ส่วนเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนกันทำให้การที่คนจะเข้ามารับบริการ หรือการทำงานเกิดความปลอดภัยเกิดคุณภาพที่ดีไม่เกิดปัญหาขึ้นมาในภายหลัง

        ผศ.ทพญ.ดร.สดใส กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการของโรงพยาบาลทันตกรรมเพิ่มเติมว่า  ในส่วนของโรงพยาบาลทันตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของคณะทันตแพทยศาสตร์ซึ่งมีการเรียนการสอน  โดยระบบการทำงานถึงแม้จะเป็นนิสิตที่เข้ามาเป็นผู้ให้บริการส่วนหนึ่งแต่ว่าการควบคุมคุณภาพของโรงพยาบาลทันตกรรมมีการควบคุมทุกขั้นตอน สร้างความมั่นใจว่าผู้ที่เข้ามารับบริการจะได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมแล้วก็ดีที่สุดเป็นไปตามมาตรฐาน

>> เสียงสัมภาษณ์ : การดูแลฟันในเด็ก


>> เสียงสัมภาษณ์ : คุณภาพโรงพยาบาลทันตกรรม

——————————————

News : 0331