คณะเกษตรฯ เปิดเวทีถ่ายทอดความรู้การผลิตมะปรางหวานและมะยงชิดเพื่อการส่งออก

     เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดอบรม “การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง: การผลิตมะปรางเชิงการค้า” ครั้งที่ 14 ให้แก่เกษตรกร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตมะปรางหวานและมะยงชิดเพื่อการส่งออก รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อหาแนวทางและโจทย์วิจัยใหม่ นำไปพัฒนาการผลิตมะปรางหวานและมะยงชิด ซึ่งกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ สวนมะยงชิด ทวาย ปิ่นทอง จังหวัดสุโขทัย

 

News: 329

871 total views, 4 views today