ด้วย Daegu Health College แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Global Student Leadership Camp 2018 ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 18 ส.ค. 61  ในหัวข้อ “Meeting the Global Challenge: Creativity, Profession, and Humanity”

     ด้วย Daegu Health College แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการ Global Student Leadership Camp 2018 ระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 18 ส.ค. 61 
ในหัวข้อ “Meeting the Global Challenge: Creativity, Profession, and Humanity”     
      ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ 150 ดอลลาร์สหรัฐโดยรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับที่พัก อาหาร การเดินทางภายในประเทศ การออกปฏิบัติภาคสนาม (field trips) โดยไม่รวม ค่าโดยสารระหว่างประเทศ ค่าหนังสือเดินทาง ค่าประกันสุขภาพและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

       โดยนิสิตผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ดังนี้                                        

  1. มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
  2. มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ดี พร้อมเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบ         
  3. หากมีความสามารทางด้านศิลปะการแสดงไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ               

      โดยกำหนดส่งเอกสารการสมัครผ่านต้นสังกัดมายังกองพัฒนากิจการต่างประเทศเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยจำนวน 3 ราย ภายในวันที่ 30 เมษายน 61

Download เอกสารแนบ

1,027 total views, 1 views today